Tillganglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.
 • Färdtjänst och taxi ska stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.
 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.
 • Lån av rullstol
 • Lån av rullator
 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

Enlish

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.