FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Läs SMTMs intressanta artikel om “hur det gick till”!

Intro: Henrik Gyllenskiöld  
Text: Kjell Åström och Pierre-Jean Leymarie, SMTM  

 

Nedanstående text är hämtad från en artikel i Arlanda Flygsamlingars Vänners medlemsblad från Juni 2023. 

Föreningen Arlanda Flygsamlingars Vänner är aktiv, och kommer så att vara!
Vi kommer också att fortsätta att ge ut medlemsbladet samt hålla hemsidan uppdaterad!
Stöd gärna föreningen och dess arbete genom att gå med!

 

 

Flyttningen av Arlanda Flygsamlingar – ett viktigt lyft för svensk flyghistoria?

När Swedavia formellt sa upp hyresavtalet för Arlanda Flygsamlingars lokaler inleddes en kamp mot klockan för Statens Maritima och Transporthistoriska Museer och Arlanda Flygsamlingars Vänner. Vi skulle på mindre än ett års tid hitta nya lokaler samt förbereda och genomföra den omfattande flyttningen av samlingen. De nya lokalerna hittades ganska snabbt i en modern magasinsbyggnad i Rosersbergs Logistikcenter. Ett 5-årigt avtal tecknades av den 3.000 kvm stora lokalen. Samlingen består av ca 4.000 objekt, däribland 42 flygmaskiner, 9 cockpitar och simulatorer, 6 hjulfordon och dessutom bibliotek och arkivmaterial som täcker ett brett ämnesområde – civilflyget i Sverige. Många olika föremål med lika många utmaningar.

I projektplanen som togs fram inför flytten ställde projektledningen upp några enkla och tydliga mål: bl.a att all flytt från Arlandalokalen skall vara avslutad senast 30 september 2023 och att flyttningen skall ske på föremålens villkor. Stor vikt skall dessutom läggas på säkerheten för föremålen.

När packningsarbetet startade i början av januari anlände last efter last med pallar, pallkragar och specialcellplast för packning av känsliga föremål. Ett kontorslandskap växte fram under W34:s vingar och arbetet med den första pallen inleddes. Medan föremålsintendenterna började att packa ner över 850 flygplansmodeller, packade föreningen ner sin verksamhet i butiken, kontoret och verkstaden. Föreningens ordförande, Ove Andersson, tog på sig uppgiften av att packa det omfattande biblioteket som fanns i en arkivcontainer.

Redan ett par veckor efter att arbetet påbörjats anlände en handplockad grupp med flygtekniker som under Richard Andersson och Chris Hinchcliffes ledning började demontera vingarna från de olika flygplanen i hangaren och göra dem redo för transport. För att säkerställa att man skulle kunna montera tillbaka vingarna i framtiden dokumenterades allt som teknikerna gjorde med hjälp av filminspelning och bilder. Ganska snabbt hissades de första flygplanen ner från taket. En snickerifirma från Gävle lejdes in för att tillverka specialbyggda vingvagnar i trä för förvaring och transport av de nedmonterade vingarna samt lådor för de mest fragila modellerna.

Projektgruppen har löpande kompletterats med nya medarbetade och totalt är nu 18 personer anställda för flyttningen. Till det kommer snickeri och transporter. Det senare sker i huvudsak genom MTAB som i sin tur köper tjänsten med specialtransporterna.

Nu i början på juni har alla flygplan, utom åtta stycken, fraktats till de nya lokalerna. Under augusti månad kommer de största flygplanen att transporteras, vilket bjuder på rejäla utmaningar med bla en Lodestar på 7,8 meter bredd och en Skyraider som, utan vingspetsarna, är hela 4,86 meter hög. De största planen som kräver specialtransporter med vägavstängningar kommer preliminärt att flyttas vecka 33 (14 augusti ff).

Tack vare ett gott samarbete med föreningen har projektgruppen kunnat sortera ut mycket av det som hade samlats in på området utan en tydlig koppling till samlingen.  Av de ungefär 4 000 registrerade föremål har endast sju tagits upp för gallring. Däremot har mer än 300 nya föremål blivit registrerade och många fler har fått kompletterande information inlagd i databasen. Exempelvis har samlingens största motor, en Pratt & Whitney JT9D, under krantransport för lastning på maskintrailer vägts till 4 100 kilo.

Föremålsvård är också en prioritet för projektet och textilsamlingen som består av ungefär 30 pallar och ett 20-tal meter med klädstänger har skickats upp till Gävle för djupfrysning ner till -30 grader i en container. I den processen tar man bort alla eventuella skadedjur från textilen utan att den själv kommer till skada. Därefter har alla textilier hängts upp i Rosersberg på bomullklädda galgar.

Arkivet har packats ner av två arkivarier och fraktats till Gävle för att uppordnas och förtecknas med förvaring i rum med klimatkontrollanläggning. I Gävle finns nu både järnvägs- och flygarkiven och tankar finns att på sikt flytta in även det väghistoriska arkivet för att skapa ett samlat transporthistoriskt arkiv

Utmaningar under projektet har varit många och ofta oförutsägbara, såsom hanteringen av radioaktiva föremål, kvicksilverläckage och asbest. De radioaktiva föremålen har, i samarbete med Georg Kramer, förslutits i täta plastpåsar för att trygga arbetsmiljön och bevarandet av föremålen. De trasiga kvicksilverinstrumenten upptäckes i maj månad och hanterades omedelbart med hjälp av extern expertis.  Asbesten på Siebeln togs om hand av en extern firma efter kontakter av Ulrich Hird. Med dessa utmaningar i bakhuvudet, har ett stort fokus legat på att göra det nya magasinet i Rosersberg säkrare.

Det finns ännu mycket jobb kvar att göra på Arlanda innan dörrarna kan stängas och lokalen återlämnas till Swedavia. Sommarmånaderna blir intensiva för SMTM med avveckling av tält, bodar och containrar tillsammans med fortsatt packning och flyttning av pallar och lösgods.

Projektgruppen är övertygade om att ovannämnda mål kommer att vara uppfyllda och SMTM kommer tillsammans med föreningen kunna skriva ett nytt kapitel i Arlanda flygsamlingarnas historia.

Föreningens verksamhet kommer att fortsätta i det nya magasinet, men det är dock inte möjligt att ha öppet för allmänheten och att ha visningar. AFV kommer även fortsättningsvis genomföra visst renoveringsarbete av bland annat Albatrossen, fotodokumentation och uppordnade av biblioteket.

Arbetet med fas två av flyttprojektet är påbörjad och inriktningen är att skapa en verksamhet där samlingen åter skall visas för allmänheten.

Kjell Åström och Pierre-Jean Leymarie
SMTM

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.