FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Arlandagruppens historia

Enlish In ENGLISH

I samband med bildandet av Luftfartsverkets museikommitté 1969 uttryckte några medlemmar i Svensk  Flyghistorisk Förening (SFF) intresse för att aktivt arbeta och renovera de flygplan, som sedan början av 1960-talet stått uppställda på Arlanda i väntan på att ställas ut på ett tilltänkt civilt flygmuseum.

 I september 1970 påbörjade gruppen sitt arbete som den 20 januari 1971 blev ”Arbetsgruppen för Luftfartsmuseet”. 1973 bildades ”Arlandagruppen” av ett tiotal entusiaster under ledning av Göthe Johansson och Per Björkner.

Gruppen började under hösten 1970 i en garagebyggnad vid Arlanda att renovera SE-AGF, en De Havilland Moth Major från 1935 och SE-AGU en Bücker Jungmann från 1937.

Efter en pressvisning i december 1970 utökades skaran  med några nya medlemmar.

Nästa renoveringsobjekt blev samlingarnas raritet en ”Rieseler R III” från 1922 med registreringen S-AAR, under ledning av bröderna Benny och Villy Karlsson.

 1973 ställdes gruppen inför nya uppgifter, dels nedmontering och hemtransport av det tvåsitsiga segelflygplanet DFS Kranich från Ålleberg, och dels SE-BXE, en i USA byggd Fairchild 24 Forwarder, skänkt av Aerobolaget i Borås. Under hösten började även nedmontering av en Beech Twin Bonanza LN-DBE i Norrköping, skänkt av SAAB. Detta tog cirka tio helger innan sista delen var transporterad till Arlanda.

 Ett intressant fynd var en Avro 594 Avian med reg. nr SE-ADT från 1929, som förvarades i ett båtskjul utanför Södertälje. Ägaren Allen Widman ville först inte släppa ifrån sig motorn, men efter övertalning av Göthe Johansson gav Widman efter. Gruppen renoverade planet med bland annat nya vingar, omdukning av flygkroppen m.m. När Allen Widman fick se resultatet skänkte han maskinen till samlingarna, och nu finns Avron utställd i Arlanda Stad.

 Under tiden fick man tillgång till bättre lokaler vid Ulvsundavägen i Bromma, men efter ett par år var  det dags för flytt igen till  lokaler vid industriområdet i Märsta.

 Nya renoveringsobjekt dök upp och gruppen tog sig an en Klemm-35 (Sk15) med civil registrering SE-BGA, som hämtades i Östersund i dåligt skick. Sedan bar det av till Borlänge där det visade sig finnas en GV-38, en av Götaverken licenstillverkad Rearwin 9000 De Luxe från 1938 med registreringen SE-AHD.

 Under sommarhalvåret 1975 arbetade gruppens medlemmar med att försöka konservera de donerade flygplan som stod uppställda vid den s.k. K-rampen på Arlanda.

SE-DAF, en SAS/Caravelle,

SE-EBB, en Douglas Skyraider från Svensk Flygtjänst,

SE-KAL, en Nord NC 701 från Kartverket,

SE-BZE, en Lockheed Lodestar från Linjeflyg och

SE-BYA, en Junkers W34 från Lapplandsflyg.

Sommaren 1977 var det dags att ge sig på ett stort objekt nämligen att nedmontera och transportera ”Café DC-3” från Societetsparken i Norrtälje till Civilförsvaret i Rosersberg. Den 9 oktober lyfte en stor mobilkran ner DC-3:an i delar på en tungtrailer och transporten gick bra. Efter ett par år som övningsobjekt på Rosersberg flyttades sedan maskinen till Arlanda.

Ett intressant och trevligt jobb har varit att restaurera den hembyggda flygbåten ”Beda”, som konstruerades och byggdes utan ritningar etc. av Erland Nilsson i Harsprånget. När den var färdigbyggd flög han flera år med planet innan Polisen sade stopp.

Gruppen har hittills under årens lopp, ideellt utfört restaureringar av ett tjugotal olika flygplan som tillhör Luftfartsverkets museisamlingar och där merparten nu är utställda på Arlanda Flygmuseum.

Dessutom har gruppens medlemmar varit engagerade i olika externa renoveringsarbeten enligt följande:

För Tekniska Museet arbete med den s.k. ”Bryggarkärran”, ett Blériot-Nyrop, nr 3 monoplan, som genom insamling skänktes till Svenska Flottan 1911 och renovering av ett ensitsigt jaktplan Thulin Typ N, som byggdes i ett exemplar 1917.

I samband med Flygvapnets 50-årsjubileum 1976 iordningställdes en J 22 under en veckas intensivt arbete. Den stod sedan uppställd på Armémuseets gård i cirka fyra månader.

För Flygvapnets Museistiftelse har gruppen återuppbyggt – från nästan ingenting – en Bréguet CU 1-B1 från 1912. Den blev klar 1989 och placerades på Flygvapenmuseet i Linköping. Detta var svenska arméns första flygplan.

Gruppen har för Flygvapnets räkning renoverat en North American NA-16-4M, svensk beteckning SK 14 från 1937, genom att framställa en replika av en australiensisk NA-32 Wirraway, som har samma yttervingar, flygkropp och motor från en i Kanada producerad NA-64 Yale. Denna renovering har ägt rum på före detta F 18 i Tullinge under ca 10 år.  Flygplanet transporterades till Flygvapenmuseet i Linköping i november 2002 och är sedan november 2003 utställd på museet.

Vidare har renovering gjorts på ett Heinkel HD-35 biplan från 1926, som i Flygvapnet fick beteckningen SK 5, det enda kvarvarande exemplaret i världen. Planet flyttades under 2006 till Flygvapenmuseet i Linköping där det nu ingår i museets samlingar

Göthe Johansson har även “varit pappa” till den replika av en B 16 A, Caproni CA 313, ett bombplan från 1940, som användes för inspelningen av serien ”Tre Kärlekar” i Svensk Television och finns numera utställd på Flygvapenmuseet i Linköping.
Arlanda den 15 april 2008
===================================================

Verksamhet

Uppbyggnad av en N.A.B.9 (Albatros B.IIa) pågår sedan 2002. Dessutom har en Klemm KL 35 D, Noorduyn Norseman Mk4, Götaverken GV-38, Lockheed 18-56 Lodestar och Lockheed 12-26 Electra Jr renoverats för visning i utställningshallen.

En verkstad för metall- och träbearbetning har iordningsställts samt föremål lagrats i gamla och nyuppförda förrådslokaler

Ca 20 kolvmotorer och nio jetmotorer har renoverats och flyttats till en samlad och enhetlig plats i utställningshallen.

En DC-9 flygsimulator har övertagits från flygskolan Flight Academy och installerats i utställningshallen 2006. Den är inte inkopplad till något manöversystem.

Två flygsimulatorer, Convair CV 440 ”METROPOLITAN” och Caravelle ”FINN VIKING”, har donerats till Flygsamlingarna av SAS och sedan varit utlånade till Tekniska Museet, men är nu återlämnade

SAS MD-81, Dana Viking, OY-KHO, flightnummer SK 751, havererade vid Gottröra den 27 december 1991.
 Den 14 augusti 2013 transporterades nospartiet av Dana Viking till Arlanda Flygsamlingar.

Forskningssimulatorn FOSIM har demonterats för renovering efter att ha varit obrukbar en längre tid. Renoveringen innebär att återställa reglagen för styrspak, pedaler, trottel, klaff och landningsställ. Rörelsesystemet, som drevs med hydraulik och de ursprungliga datorerna följde inte med vid flytten från Flygtekniska Försökscentralen till Arlanda Flygsamlingar.
Den användes för delstudier i samband med konstruktion av Fpl 37.
Under åren kom även A 32 Lansen, J 35 Draken, B3LA, J 39 Jas och Caravelle att studeras

Av de tre befintliga Link Trainer har en återställts i funktionsdugligt skick.

Föremålsregistrering av samlingarna pågår kontinuerligt sedan år 2004 och en hemsida finns sedan 2010

 Verksamheten är koncentrerad till två platser, dels på Tullinge f.d. F18 där den ursprungliga Arlandagruppen sedan 1989 håller till samt på Arlanda där Arlanda Flygsamlingars Vänner är verksamma sedan 2001.

 Arlandagruppens grundare Göthe Johansson och Per Björkner har tyvärr avlidit under 2011 och 2012. Deras flyghistoriska kunnande var unik. En stor förlust för föreningen.

 Arlanda Flygsamlingars Vänner har varit verksamma på Arlanda sedan 2001.

 Arlanda 2013-10-31

==============================================

The history of the Arlanda Group


In connection with the formation of Luftfartsverket (LFV) Museum Committee in 1969 expressed some members of the Swedish Aviation Historical Society (SFF) interest in working actively and refurbish the aircraft, which since the early 1960s had been arranged at the airport while waiting to be exhibited on a proposed civil aviation museum .
In September 1970 the group began its work and by January 20, 1971 was named “Working Group for the Aviation Museum.” During 1973 the “Arlanda Group” was formed of about a dozen enthusiasts led by Göthe Johansson and Per Björkner.
The group began in autumn 1970 in a garage at the airport to renovate the

SE-AGF, a De Havilland Moth Major from 1935 and SE-AGU a Bücker Jungmann from 1937.
After a press preview in December 1970 the group was expanded with some new members.
The next renovation project was a rarity collection, “Rieseler R III” from 1922 with the registration S-AAR, led by the brothers Benny and Villy Karlsson.
Year 1973  the group got new tasks, by dismantling and repatriation of the two-seater glider DFS Kranich by Ålleberg, and partly SE-BXE, one in the U.S. built Fairchild 24 Forwarder, donated by Aero Company of Borås. During the autumn they began dismantling a Beech Twin Bonanza LN-DBE in Norrkoping, donated by SAAB. This took about ten weekends before last part was transported to the airport.
An interesting finding was an Avro Avian 594 with the registration SE-ADT from 1929, which were kept in a boathouse near Södertälje. The owner of Allen Widman wanted not to let out the engine, but after persuasion by Göthe Johansson,  Widman said ok. The group refurbished the plane including new wings, new lining of the fuselage, etc. When Allen Widman saw the result, he donated the machine to the collections, and now there Avron is exhibited in Stockholm.
Meanwhile, the group got access to better facilities at Ulvsundavägen in Bromma, but after a couple of years it was time to move back to the premises at the industrial area of ​​Märsta.
New projects appeared and the group begun with a Klemm-35 (SK15) with civil registration SE-BGA, which was recalled in Östersund in poor condition. Then they went to Borlänge where it proved to be a GV-38, one of Götaverken license made Rearwin 9000 De Luxe from 1938 with registration SE-AHD.
During the summer 1975 the working group members tried to preserve the donated aircrafts that were standing at the so-called K-ramp at the airport.
SE-DAF, a SAS / Caravelle,
SE-EBB, a Douglas Skyraider from the Swedish Air Service,
SE-KAL, a North NC 701 from the national mapping agency,
SE-BZE, a Lockheed Lodestar from Linjeflyg and
SE-BYA, a Junkers W34 from Lapplandsflyg.
In the summer of 1977, it was time to begin a large object, which was to dismantle and transport the “Café DC-3” from Socialite Park in Norrtälje to the Civil Defence in Rosersberg. On October 9, a large mobile crane lifted down DC-3 in parts on a heavy trailer and transport went well. After a couple of years as practice items at Rosersberg the machine was moved to Arlanda.
An interesting and nice job has been to restore the home built hydrofoil “Beda,” which was designed and built without blueprints, etc. by Erland Nilsson in Harsprånget. When it was finished, he flew many years with the plane before police said stop.
The group has over the years, volunteers completed the restoration of some twenty different aircraft belonging to the LFV museum collections and the majority of which are now exhibited at Arlanda Aviation Museum.
In addition, the group’s members have been involved in various external renovation works as follows:
For Technical Museum’s work with the so-called “Bryggarkärran”, a Bleriot-Nyrop, No. 3 monoplane, which through the collection was donated to the Swedish Navy in 1911 and renovation of a single-seat fighter Thulin Type N, which was built in one copy 1917th
In conjunction with the Air Force’s 50th anniversary in 1976 they prepared

 a J 22 in a week of intense work. It was then erected at the Army Museum’s estate for about four months.
For the Air Force Museum Foundation, the group has rebuilt – from almost nothing – a Breguet CU 1-B1 from 1912. It was completed in 1989 and was placed on the Air Force Museum in Linköping. This was the Swedish army’s first aircraft.
The group has for the Air Force restored a North American NA-16-4M, Swedish designation SK 14 from 1937, by producing a replica of an Australian NA-32 Wirraway, which has the same outer wings, fuselage and engine from a Canadian-produced NA 64 Yale. This renovation has taken place at the former F 18 in Tullinge for about 10 years. The aircraft was transported to the Air Force Museum in Linköping in November 2002 and since November 2003 on display at the museum.
In addition, the renovation has been made on a Heinkel HD-35 biplane of 1926, as the Air Force was designated SK 5, the only remaining copy in the world. The plane was moved in 2006 to the Air Force Museum in Linköping, where it is now part of museum collections
Göthe Johansson has also “been a father” to the replica of a B 16 A, Caproni CA 313, a bomber from 1940, which was used for the filming of the series “Three Love” in Swedish Television and is now on display at the Air Force Museum in Linköping.

Arlanda April 15, 2008

 ========================================================

Activities

Building a N.A.B. 9 (Albatros b. IIa) is in progress since 2002. In addition, a Klemm KL 35 D, Noorduyn Norseman Mk4, Götaverken GV-38, Lockheed 18-56 Lodestar and Lockheed 12-26 Electra Jr. are restored for display in the exhibition hall.

A workshop for metal-and woodworking has been prepared and objects stored in the old and new storage facilities

About 20 piston engines and nine jet engines have been restored and moved to a concerted and consistent place in the exhibition hall.

A DC-9 flight simulator has been taken over from the flight school Flight Academy and installed in the exhibition hall in 2006. It is not connected to any operating system.

Two flight simulators, Convair CV 440 METROPOLITAN “and” Caravelle “FINN VIKING”, has been donated to the collections of the SAS and then been on loan to the National Museum of science and technology, but is now returned

The SAS MD-81, OY-KHO, Viking, Dana, flight number SK 751, wrecked at Gottröra on 27 december 1991.
On 14 August 2013 the front part/cockpit of Dana Viking was transported to Arlanda Airport Collections.

Of the three existing Link Trainer has one been restored to working order.

Research Simulator FOSIM is dismantled for renovation after having been inoperable for an extended period of time. The renovation will restore joystick controls, pedals, throttle, flaps and landing gear. Operating system, which operated with hydraulics and the original computers did not follow through on the move from the technical Technical Highscool Study Centre to Arlanda Airport Collections.
It was used for studies in connection with the construction of the Fpl 37.
Over the years, including A 32 Lansen, J 35 Draken, B3LA, J 39 Jas and Caravelle to be studied

Item registration of collections in progress continuously since 2004 and a website since 2010

The activities is concentrated on two sites, one on the military airport, former F18,  where the original team work since 1989, and the second at the Arlanda airport site where the Arlanda Flygsamlingars Vänner are active since 2001.

The airport Group’s founder Göthe Johansson and Per Björkner has unfortunately died during 2011 and 2012. Their flight historical knowledge was unique. A big loss for the coalition.

Arlanda Flygsamlingars Vänner have been active at the airport since 2001.

Arlanda 2013-10-31

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.