FLYGSAMLINGAR ARLANDA

Arlandagruppen

Enlish In ENGLISH


Tanken på att inrätta ett civilt flygmuseum väcktes inom Luftfartsverket (LFV) 1953 och därefter började man målmedvetet ta vara på flyghistoriska föremål, som skänktes av enskilda och företag. Under senare delen av 1960-talet inriktade sig LFV på att placera det tilltänkta museet på Arlanda.

1969 bildades LFV:s Museikommitté.  Året efter bildades den s.k. Arlandagruppen, som på frivillig väg avsåg att renovera och underhålla samlingarna (se separat artikel). Man kan lugnt påstå att utan Arlandagruppens förtjänst hade det inte blivit så många föremål bevarade.

I detta sammanhang vill vi även framhålla Bengt Thelander, som på ett förtjänstfullt sätt tagit vara på en hel del föremål från KTH.

Betänkande från LFV:s Museikommitté föreslog riktlinjer för  ett framtida civilt flygmuseum och 1982 bildades stiftelsen Luft-/och Rymdfartsmuseet

I slutet av 1985 byggde LFV med stöd av ABA/SILA och SAAB/Scania AB den nuvarande byggnaden vid Benstocken, där Arlandagruppen höll till med renoveringsarbeten .

1995 bildades stiftelsen Arlanda Aerospace Expo av bland andra LFV, SAAB, SAS, Volvo Flygmotor, Rymdstyrelsen samt SFF och tanken på att öppna ett museum tog fart.

Stiftelsen planerade ett upplevelsecentrum vid terminal 4, men detta rann ut i sanden.

Invigningen av själva museet ägde rum den 17 september 1998. Efter tre år hoppade sponsorerna av och LFV ville inte ensamma stå för driften. Styrelsen beslöt då att museet skulle läggas malpåse från och med den 1 december 2001 och personalen sägas upp samt att stiftelsen skulle försättas i likvidation.

Frivilliggruppen, som ställt upp och visat museet på lördagar och söndagar beslöt då att bilda vänföreningen Arlanda Flygmuseums Vänner, som skulle verka för att samlingarna återuppstod plus att utföra renoverings- och underhållsarbeten på frivillig basis .

Vänföreningen bildades den 1 oktober 2001 med namnbyte den 12 april 2008 till Arlanda Flygsamlingars Vänner och har för närvarande cirka 300 medlemmar.

Avtal har även träffats med Luftfartsverket och Tekniska Museet om ovanstående verksamhet.

Arlanda den 15 april 2008
Arlanda Flygsamlingars Vänner

____________________________________________________________

Den 22 januari 2014 övertog Trafikverket (TRV) ägandet av Arlanda Flygsamlingar från Luftfartsverket (LFV) vilket innebär att TRV nu omfattar museala samlingar för luftfart, järnvägar och vägtrafik. TRV betalar hyra till Swedavia (som äger lokalen och tomtmarken). Det underskrivna avtalet gäller i första hand i två år. Från och med 1.1,.2019 tillhör numera museet Statens maritima och transporthistoriska museer.

Arlanda den 10 mars 2021
Arlanda Flygsamlingars Vänner

============================================================

 

 

 


About Arlandagruppen 

 
The idea of ​​establishing a civil aviation museum was brought within the Civil Aviation Administration (LFV) in 1953 and then began to purposefully take advantage of flight history specimens, which were donated by individuals and businesses. During the late 1960s focused on the LFV to place the proposed museum at the Arlanda airport.
   Year 1969 formed LFV’s National Committee. The following year formed the so-called Arlanda group, who voluntarily sought to renovate and maintain the collections. One can safely say that without the airport group’s earnings would not have as many objects preserved.
   In this context we also emphasize Bengt Thelander, who usefully captured a lot of objects from the Royal Institute of Technology.
   Report by the Civil Aviation Administration’s National Committee proposed guidelines for a future civilian air museum and in 1982 formed the foundation Luft-/och Aerospace Museum
   At the end of 1985 was LFV with the support of ABA / SILA and Saab / Scania AB, the current building at Benstocken where Arlanda group held for the renovation work.
   Year 1995 formed the foundation Arlanda Aerospace Expo, among others, LFV, SAAB, SAS, Volvo Flygmotor, National Space Board and the SFF and the idea of ​​opening a museum began. The Foundation planned an experience center at Terminal 4, but this fizzled out.
   The inauguration of the museum took place on 17 September 1998. After three years, jumped the sponsors of and LFV did not alone account for the operation. The board then decided that the museum would be mothballed as of December 1, 2001 and staff be terminated and that the Foundation would be liquidated.
The Volunteer Group, who set up and found the museum on Saturdays and Sundays, then decided to form the Arlanda Flight Museum’s Friends, which would seem to collections resurrected plus performing renovation and maintenance work on a voluntary basis.
The association was formed on 1 October 2001, renaming April 12, 2008 to Arlanda Flygsamlingars Vänner and currently has about 300 members.
Agreements have also been made with the LFV and the Technical Museum in Stockholm of the above activities.


Arlanda April 15, 2008
Arlanda Flygsamlingars Vänner

____________________________________________________________

On 22 January 2014, the Swedish Road Administration (TRV) ownership of Arlanda Airport collections from the CAA (LFV), which means that the TRV now includes Museum collections for aviation, rail and road traffic. TRV pays rent to Swedavia (who owns the building and the ground).

The signed agreement is valid in the first place in two years. 

Arlanda on 10 March 2014
Arlanda Flygsamlingars Vänner

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.