FLYGSAMLINGAR ARLANDA

MEDLEMMAR

Arlandasamlingar

 
MEDLEMSBLAD September 2017
 
Höstmöte på Flygsamlingarna

FÖRENINGSAKTUELLT

Diskussioner har under en längre tid pågått med kommittéer i samarbete med Luftfartsverket, Trafikverket, Swedavia och Svensk Flyghistorisk Förening om placeringen, utformningen och omfattningen av ett framtida civilt luftfarts-museum.
Läs mer>>

Regeringen har beslutat att Trafikverket tar över Luftfartsverkets ansvar för Arlanda flygsamlingar med kulturhistoriskt intressanta flygplan och kringutrustning.

Den 22 januari 2014 övertog Trafikverket (TRV) ägandet av Arlanda Flygsamlingar från Luftfartsverket (LFV) vilket innebär att TRV nu omfattar museala samlingar för luftfart, järnvägar och vägtrafik. TRV betalar hyra till Swedavia (som äger lokalen och tomtmarken). Det underskrivna avtalet gäller i första hand i två år.

Trafikverkets uppgift är att bevara samlingarna och medverka till att de kan visas för allmänheten.

Samlingarna förvaras i befintliga lokaler på Kabinvägen, Arlanda och Arlanda Flygsamlingars Vänner (AFV) åtar sig att på frivillig basis restaurera och underhålla samlingarna med fokus på flygplan och övrig utrustning av stort flyghistoriskt värde.

 

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Arlanda Flygsamlingar välkomnar alla besökare.

 • Huvudentré ligger i markplanet med låg tröskel.

 • Färdtjänst och taxi skall stanna på vändplan 20 m från huvudentrén.

 • Toaletter (1 st) för besökare med nedsatt rörelseförmåga.

 • Lån av rullstol

 • Lån av rullator

 • Inga trösklar i utställningshallen, allting i ett plan.

 

English:

Accessibility for everyone

Arlanda Flygsamlingar welcomes all visitors

 • The main entrance is in the ground plane with a low threshold.
 • Taxi will stop at 20m from the main entrance.
 • Toilets (1) for visitors with reduced mobility.
 • Loans of wheelchairs
 • Loans of walker
 • No thresholds in the exhibition hall.